1. Giá trị nền tảng của công ty Đại Nam
 • Con người là tài sản, nguồn lực cạnh tranh
 • Tinh thần quả cảm tự tin khai phá và khát vọng chiến thắng
 • Tinh thần hợp tác cùng phát triển, hài hòa lợi ích với các đối tác
 • Tinh thần dân tộc, dân chủ yêu nước.

      2. Phẩm chất con người Đại Nam

 • Tài năng và sáng tạo
 • Tố chất lãnh đạo
 • Tinh thần làm chủ công việc
 • Liêm khiết và minh bạch

     3. Nguyên tắc hoạt động của Đại Nam

 • Lợi ích khách hàng, công ty, nhân viên không tách dời nhau
 • làm việc theo nhóm
 • Tôn trọng cá nhân
 • Tính cách luôn học hỏi, luôn đổi mới
 • Định hướng theo mục tiêu và kết quả cuối cùng
 • Tự tin, tự hào, sự cam kết
Share Button